Syndyk sprzeda broń palną i sejf na broń

Ogłoszenie dodał: Kancelaria Syndyka Tycjana Saltarskiego
Opublikowano: 16 maja 2022 (2 miesiące temu)
2 700,00zł
Lokalizacja
Pudlikajmy

Syndyk Mas Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt V GUp „of” 68/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki ruchomości w postaci broni palnej oraz sejfu na broń, wymienionych pod poz. 54/P – 56/P spisu inwentarza, wchodzących w skład masy upadłości Jerzego Pradiuszyk, za łączną cenę nie niższą niż 2 700,00 zł brutto. W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą:

  1. Sejf na broń STALPOL 10802, nr inwentarzowy 54/P, cena wywoławcza 550,00 zł brutto.
  2. Broń palna myśliwska – sztucer OWG Grudziądz 308 Win DZ2865 z lunetą NOKTA, nr inwentarzowy 55/P, cena wywoławcza 850,00 zł brutto.
  3. Broń palna myśliwska – BOCK Diana 12/76 B6358, nr inwentarzowy 56/P, cena wywoławcza 300,00 zł brutto.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w „Opinii z wyceną, dotyczącą oszacowania wartości rynkowej ruchomości – środków trwałych oraz inwentarza żywego” z dnia 26 sierpnia 2021 roku, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Dominikę Mieczkowską, złożonej do akt sprawy w dniu 29 listopada 2021 roku.

Przedmioty poddawane sprzedaży nie zostały objęte gwarancją. Syndyk nie ponosi również odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą Oferty na Pakiet składników majątkowych lub też Oferty łączne na nabycie więcej niż jednego aktywa.

Oferty na nabycie należy nadsyłać w terminie do dnia 30 maja 2022 roku godz. 15:30 na adres: Kancelarii Syndyka: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@saltarski.com (decyduje data faktycznego wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości odpowiadającej 10 % ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Jerzego Pradiuszyk kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno aktywo, kwota zabezpieczenia wadialnego podlega zsumowaniu.           Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Pradiuszyk o nr PL 88 1050 1025 1000 0092 8493 8900 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 68/21 ”.

Szczegółowe Warunki sprzedaży (Regulamin sprzedaży) dotyczące m.in. przedmiotu sprzedaży, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.

Wszelkie informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży oraz możliwość umówienia spotkania w celu oglądu przedmiotu sprzedaży, dostępne za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@saltarski.com.

Ruchomości objęte przedmiotem sprzedaży znajdują się w Górowie Iławeckim (Pudlikajmy 12, 11-220 Górowo Iławeckie ).

W przypadku otrzymania przez Syndyka, w terminie o którym mowa  powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie tego samego mienia, a nadto oferty, które tego mienia dotyczą będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Używamy cookies i podobnych technologii. Ustawienia możesz zmienić w opcjach przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close