1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę ALGK Sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie gieldabroni.pl.
 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu gieldabroni.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z siecią Internet i przeglądarki internetowej.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają odpowiednio:

Operator — spółka ALGK Sp. z o. o., ul. Ożarowska 42/116, 61-332 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781952, NIP: 7773348996, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem info@gieldabroni.pl.

Serwis gieldabroni.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą gieldabroni.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenach internetowych giełdabroni.pl i gieldabroni.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora.

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, zakupu, zamiany lub oferowanych usług, zamieszczane w Serwisie, na warunkach określonych w Regulaminie.

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie.

Konto – przypisana do danego Użytkownika, identyfikowana za pomocą adresu e-mail lub nazwy Użytkownika, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.

Regulamin – niniejszy regulamin;

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu jest zamieszczany formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony zestaw przedmiotów czy pojedynczy przedmiot oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego przedmiotu. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 5. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
 8. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach.
 9. Użytkownik, zamieszczając Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) na stronach Operatora w internetowych serwisach społecznościowych. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia i jego elementów w serwisach zewnętrznych jest bezpłatna i służy zwiększeniu zainteresowania Ogłoszeniem..
 10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
 11. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu gieldabroni.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie gieldabroni.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu gieldabroni.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Operatora.
 12. Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług Serwisu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez Operatora, podmioty powiązane lub zaufanych partnerów biznesowych. Operator zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć (np. wybrać odpowiedni kanał komunikacji lub ograniczyć kontakty marketingowe wyłącznie do określonego numeru telefonu lub adresu e-mail) w dowolnym momencie, korzystając z odpowiednich ustawień Konta lub zgłaszając takie żądanie Operatorowi.

4. Ogłoszenia i Konto

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza. Użytkownik ma możliwość utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora potwierdzająca zamieszczenie ogłoszenia.
 3. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji). Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu gieldabroni.pl.
 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba uprawniona do takiego działania przez te podmioty.
 6. Użytkownik może posiadać i używać tylko jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@gieldabroni.pl.
 9. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 90 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@gieldabroni.pl.

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie gieldabroni.pl wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu gieldabroni.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).
 2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie i trwa co do zasady 90 dni, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia Ogłoszenia.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail i numerów telefonów. Adres e-mail i numer telefonu mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
 6. W okresie emisji Ogłoszenia, Użytkownik posiadający Konto może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

6. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie gieldabroni.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Operator nie prowadzi handlu towarami koncesjonowanymi takimi jak broń palna czy amunicja. Umieszczając Ogłoszenie w Serwisie giełdabroni.pl, Użytkownik deklaruje, że jest osobą fizyczną lub reprezentuje osobę prawną uprawnioną do sprzedaży lub nabycia broni palnej i/lub amunicji (posiada pozwolenie na broń i zaświadczenie uprawniające do nabycia broni oraz amunicji) lub koncesję na handel bronią i amunicją.
 6. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 7. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.
 8. Operator nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
 9. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do naruszenia przepisów prawa lub działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 10. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny jest w Serwisie gieldabroni.pl pod adresem https://gieldabroni.pl/regulamin.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu gieldabroni.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik prowadzi działania naruszające postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.